Hạch toán Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ( Thông tư 200/2014/TT-BTC) 1.Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn…

Hạch toán Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200

Hạch toán Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200   TÀI KHOẢN 128  – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( Thông tư 200/2014/TT-BCT) 1.Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động…