mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Kế Toán Thực hành Thuận Việt gửi các bạn mẫu quyết định tăng lương   CÔNG TY……………….Số: ………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….   QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC…

biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Tải mẫu biên bản thanh lý : Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoản   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số…………………….. BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN…

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48 Trung tâm kế toán Thuận Việt giới thiệu mẫu phiếu thu như sau: 1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)…

mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 15 và mẫu giấy đề nghị tạm ứng quyết định 48

mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 15 và mẫu giấy đề nghị tạm ứng quyết định 48  1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 03 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY…

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và quyết định 15 1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 05 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày …tháng…

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48 và mẫu phiếu chi theo quyết định 15

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48 và mẫu phiếu chi theo quyết định 15 TRUNG TÂM KẾ TOÁN THUẬN VIỆT GỬI BẠN MẪU PHIẾU CHI : 1. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của…

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48 Và Quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48 Và Quyết định 15 Kế Toán Thuận Việt giới thiệu đến các bạn mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo quyết định 15 và quyết định 48.   1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn…