Chứng thư số có thể được xem như là một dạng “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet, Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh