Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của Công ty Từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, ngành nghề kinh doanh không chi tiết ở trên giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và được đăng công bố tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Nhưng để tra cứu ngành nghề kinh doanh của Công ty mới…

thông tư 119/2014/TT- BTC

thông tư 119/2014/TT- BTC thong-tu-11920…a-bo-tai-chinh BỘ TÀI CHÍNH Số: 119/2014/TT-BTC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông…