Tổng hợp các công văn từ thực tiễn công tác kế toán do công ty dịch vụ kế toán tổng hợp và giới thiệu đến các học viên và các anh chị học kế toán thực hành biết và áp dụng vào thực tế công việc, tránh lúng túng áp dụng sai các công văn kế toán

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ cho tất cả Doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán…

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT-BTC FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 200_2014_TT_BTC FILE PDF Hệ thống Tài khoản kế toán theo TT 200 Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200_2014_TT_BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế…

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 01//01/2017. DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE WORD DOWNLOAD THÔNG TƯ 133  FILE PDF Hệ thống tài khoản thông tư 133  : Download Hệ thống Tài khoản kế toán theo…

Công văn 5189/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 07/12/2020

Công văn 5189/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của NĐ 126 về quản lý thuế Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5189/TCT-CS giới thiệu…

Các khoản chi phí không hợp lý khi xác đinh thuế TNDN

 Các khoản chi phí không hợp lý khi xác đinh thuế TNDN Căn cứ  điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính Và cập nhật những sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TTBTC và Thông tư 151/2014/TT/BCT và Luật số 71/2014/QH2013 thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản chi…