Hạch toán Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hạch toán Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ( Thông tư 200/2014/TT-BTC) 1.Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn…

Hạch toán Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200

Hạch toán Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200   TÀI KHOẢN 128  – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( Thông tư 200/2014/TT-BCT) 1.Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động…

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ cho tất cả Doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán…