Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48 Và Quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48 Và Quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48 Và Quyết định 15

Kế Toán Thuận Việt giới thiệu đến các bạn mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo quyết định 15 và quyết định 48.

 

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: …………….Nợ: …………….

Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

1.     Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

……………………………..

1.     Số tạm ứng kỳ này:

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày……….

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày……….

……………………………..

– ….

……………………………..

II- Số tiền đã chi

……………………………..

1.     Chứng từ số …………ngày……..

……………………………..

1.     …..

……………………………..

III- Chênh lệch

……………………………..

1.     Số tạm ứng chi không hết (I – II)

……………………………..

1.     Chi quá số tạm ứng (II – I)

……………………………..

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:…………..

Bộ phận:…………Mẫu số: 04-TT

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày……tháng……năm……

Số……………

Nợ:…………..

Có:…………..

– Họ tên người thanh toán:………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được hoặc thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
  1. Số tiền tạm ứng

1- Số tạm ứng kỳ trước chưa chi hết

  1. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số:…….ngày………

– Phiếu chi số:…….ngày………

  1. Số tiền đã chi:
  2. Chứng từ số……….ngày
  3. ……..

III. Chênh lệch

  1. Số tạm ứng chi không hết (I-II)
  2. Chi quá số tạm ứng (II-I)
……………………..

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu giấy thanh toán tạm ứng tại đây :

giay_thanh_toan_tien_tam_ung_48

giay_thanh_toan_tien_tam_ung_15

Các bạn cần tư vấn liên hệ : 

Để lại lời bình

shares