Bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

 Bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

(Mẫu số 01b- LĐTL)

Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

 Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.

Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.

Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

TẢI  TẠI ĐÂY:  MẨU BẢNG CHẤM CÔNG lÀM THÊM GIỜ THEO THÔNG TƯ 200

 

Đơn vị:………………………….   Mẫu số 01b – LĐTL
Bộ phận : ……………………..   (Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

ngày …/…/2014 của BTC)

 

                                                                                                Số:……………….

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ  

Tháng…..năm……

 

 

Số TT

Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
Họ và tên  

1

 

2

 

 

31

Ngày

 làm việc

Ngày

 thứ bảy,

chủ nhật

Ngày

 lễ, tết

 

Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35
Cộng

 

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…..đến giờ)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…..đến giờ)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…..đến giờ)

Đ: Làm thêm buổi đêm

            Ngày… tháng…  năm…

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)

 có người làm thêm

Người chấm công Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

============================

Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể :

CÔNG TY TNHH DV TV THUẬN VIỆT

Chuyên Dịch vụ kế toán, BHXH, dịch vụ thành lập công ty, đào tạo học kế toán thực hành

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 66.84.81.85  Hotline 0907.958.205

Để lại lời bình

shares