Nội dung hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

Nội dung hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

Nội dung hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

Nội dung hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

PHẦN A: Hướng dẫn chung

Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế (đối với TK thuế GTGT khấu trừ khai theo tháng là ngày 20 của tháng sau, TK thuế GTGT khấu trừ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế). Nếu người nộp thuế (NNT) phát hiện hồ sơ đã gửi có sai sót thì lập lại tờ khai mới và gửi cơ quan thuế đánh dấu trạng thái trên tờ khai là lần đầu (Tờ khai này sẽ thay thế cho tờ khai đã nộp trước đó).

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định nếu NNT phát hiện sai sót thì NNT không nộp lại tờ khai trạng thái lần đầu mà thực hiện kê khai bằng Tờ khai bổ sung theo các hướng dẫn sau :

I/ Nếu tại kỳ gốc (kỳ khai sai phải khai bổ sung) có phát sinh số thuế phải nộp (chỉ tiêu [40]) trên TK thuế GTGT mẫu 01/GTGT :

1.Nếu điều chỉnh số liệu làm tăng số phải nộp thì :

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

+ NNT tự tính phạt chậm nộp trên số thuế tăng thêm kể từ ngày hết hạn nộp thuế của tờ khai thuế lần đầu, nộp thuế tiền thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp.

2. Nếu điều chỉnh số liệu làm giảm số phải nộp thì :

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số phát sinh phải nộp của tháng hiện tại (nếu có) hoặc các kỳ khai thuế tiếp theo.

Chú ý: Trường hợp này ko thực hiện điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai tháng hiện tại.

II/ Nếu tại kỳ kê khai gốc có số thuế còn được khấu trừ (chỉ tiêu [43], số liệu này chưa dừng khấu trừ, cơ quan thuế chưa có quyết định hoàn thuế. NNT phát hiện số liệu sai cần điều chỉnh, số liệu sau khi điều chỉnh làm thay đổi số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [43]).

  1 Nếu điều chỉnh làm giảm chỉ tiêu [43]:

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

+ Điều chỉnh giảm số thuế GTGT của các kỳ trước (tăng thuế GTGT đầu ra hoặc giảm thuế GTGT đầu vào,…) vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai lần đầu của kỳ kê khai hiện tại ( kỳ lập hồ sơ kê khai điều chỉnh).

2. Nếu điều chỉnh làm tăng chỉ tiêu [43]:

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS

+ Điều chỉnh giảm số thuế GTGT của các kỳ trước (giảm thuế GTGT đầu ra hoặc tăng thuế GTGT đầu vào,…) vào chỉ tiêu [38] của Tờ khai lần đầu của kỳ kê khai hiện tại (kỳ lập hồ sơ kê khai điều chỉnh).

Trường hợp điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ, người nộp thuế đã dừng khấu trừ, đã có quyết định hoàn thuế. Hồ sơ gồm:

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

+ Xác định số thuế chênh lệch đã được hoàn phải nộp lại; NNT tính phạt chậm nộp từ ngày được hoàn thuế.

III. Nếu tại kỳ kê khai gốc có số thuế còn được khấu trừ (chỉ tiêu [43]sau khi điều chỉnh thì giảm hết số còn được khấu trừ ở chỉ tiêu [43] và phát sinh số phải nộp :

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

NNT tự tính phạt chậm nộp trên số thuế tăng thêm (số phải nộp trên chỉ tiêu 40 của tờ khai bổ sung) kể từ ngày hết hạn nộp thuế của tờ khai thuế lần đầu, nộp thuế tiền thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp.

+ Điều chỉnh giảm số còn được khấu trừ  vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai lần đầu của kỳ kê khai hiện tại ( kỳ lập hồ sơ kê khai điều chỉnh).

IV. Nếu tại kỳ gốc có số phải nộp (chỉ tiêu [40]) sau khi điều chỉnh thì giảm hết số phải nộp ở chỉ tiêu 40 và phát sinh số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau :

+ Lập tờ khai với số liệu đúng, tích vào ô trạng thái bổ sung lần …

+ Lập Bảng giải trình mẫu 01/KHBS.

Số thuế điều chỉnh giảm (chỉ tiêu [40]) được bù trừ vào số phát sinh phải nộp của tháng hiện tại (nếu có) hoặc các kỳ khai thuế tiếp theo.

+ Điều chỉnh số còn được khấu trừ (phát sinh mới số khấu trừ trên chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung ) vào chỉ tiêu [38] của Tờ khai lần đầu của kỳ kê khai hiện tại (kỳ lập hồ sơ kê khai điều chỉnh).

V.Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung, điều chỉnh, nhưng không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp ( sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào, mã số thuế hoặc tên công ty…) thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không phải lập bản giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai, người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

PHẦN B: Hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào do điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn không hợp lệ:

Bước 1: lập tờ khai bổ sung điều chỉnh.

+ NNT lập lại tờ khai đúng tích vào ô “tờ khai bổ sung lần…” ( gọi là tờ khai bổ sung) của kỳ đã kê khai thuế GTGT đầu vào có các hóa đơn không hợp lệ, giá  trị  (chỉ tiêu [23], [24], [25] trên TK thuế mẫu 01/GTGT, 02/GTGT) đã giảm trừ số tiền hàng, tiển thuế của hóa đơn không hợp pháp. số liệu các chỉ tiêu khác được tính phù hợp với số đã điều chỉnh.

Mỗi kỳ kê khai cần điều chỉnh phải lập 1 tờ khai bổ sung của kỳ đó với số liệu mới sau khi đã điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào, kèm theo Bản giải trình 01/KHBS (Ví dụ: Tháng 7/2012, tháng 12/2012, tháng 1/2013 đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn đầu vào không hợp lệ thì nay phải lập 3 TK bổ sung cho các kỳ tháng 7/2012, tháng 12/2012 và tháng 1/2013).

Bước 2: Xử lý số liệu điều chỉnh giảm:

Số liệu sau khi khai giảm đầu vào trên TK bổ sung sẽ dẫn đến các trường hợp:

  1. Làm tăng số thuế phải nộp (chỉ tiêu [40] so với tờ khai gốc

– lập Bản giải trình 01/KHBS gửi kèm tờ khai bổ sung đã lập tại bước 1

– NNT tự tính phạt chậm nộp trên số thuế tăng thêm kể từ ngày hết hạn nộp thuế của tờ khai thuế lần đầu, nộp thuế tiền thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ: Tháng 6/2012 tờ khai gốc (chưa điều chỉnh) có số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu. Tại tháng này NNT đã kê khai 50 triệu tiền thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn không hợp pháp. NNT lập TK bổ sung tháng 6/2012 với số tiền thuế phát sinh tại chỉ tiêu [40] là 150 triệu  (đây là số tiền thuế phát sinh mới sau khi điều chỉnh giảm 50 triệu tiền thuế đầu vào), kèm theo Bản giải trình 01/KHBS, NNT nộp số tiền thuế sau khi khai bổ sung tăng lên là 50 triệu và tiền phạt chậm nộp.

NNT không phải kê khai vào chỉ tiêu [37] trên TK của kỳ lập hồ sơ khai điều chỉnh (tháng 9/2013 và quý 3/2013 đối với NNT khai theo quý).

2. Làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (chỉ tiêu [43]):

– lập Bản giải trình 01/KHBS gửi kèm với tờ khai bổ sung đã lập ở bước 1

– Thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào (chỉ tiêu [37]) trên TK của tháng, quý lập hồ sơ khai điều chỉnh (tháng 9/2013 hoặc quý 3/2013).

Ví dụ: Tháng 6/2012 tờ khai gốc (chưa điều chỉnh) có số thuế GTGT còn được khấu trừ là 500 triệu. Tại tháng này NNT đã kê khai 100 triệu tiền thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn không hợp pháp. NNT lập TK bổ sung tháng 6/2012 với số tiền thuế đầu vào còn được khấu trừ (chỉ tiêu [43]) là 400 triệu (đây là số tiền thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ sau khi điều chỉnh giảm số thuế đầu vào không hợp lệ), kèm theo Bản giải trình 01/KHBS.

NNT phải kê khai điều chỉnh giảm 100 triệu tiền thuế GTGT đầu vào của tháng 6/2012 vào chỉ tiêu [37] triệu trên TK của kỳ lập hồ sơ khai điều chỉnh (tháng 9/2013) hoặc quý 3/2013 (đối với các NNT nộp TK theo quý).

3. Giảm hết số còn được khấu trừ  khấu trừ (chỉ tiêu [43]) đồng thời phát  số phải nộp (chỉ tiêu [40])  :

– lập Bản giải trình 01/KHBS gửi kèm với tờ khai bổ sung đã lập ở bước 1

– Nộp số tiền thuế phát sinh mới cùng với tiền phạt nộp chậm và thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trên TK của tháng, quý lập hồ sơ khai điều chỉnh (tháng 9/2013 hoặc quý 3/2013).

Ví dụ: Tháng 6/2012 tờ khai gốc (chưa điều chỉnh) có số thuế GTGT còn được khấu trừ là 200 triệu. Tại tháng này NNT đã kê khai 250 triệu tiền thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn không hợp pháp. NNT lập TK bổ sung tháng 6/2012 với số tiền thuế phát sinh mới ở chỉ tiêu [40] là 50 triệu và  nộp số tiền thuế phát sinh mới 50 triệu cùng với tiền phạt nộp chậm. Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ 200 triệu NNT đã kê khai nay được đưa vào chỉ tiêu [37] trên TK của kỳ lập hồ sơ khai điều chỉnh (tháng 9/2013) hoặc quý 3/2013 (đối với các NNT nộp TK theo quý).

 

KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế – nhận làm sổ sách kế toán, kế toán trưởng bán thời gian cho công ty.

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

Để lại lời bình

shares