Các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển

Các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển

Các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển

Bút toán cuối kỳ và Bút toán kết chuyển là gì?

Kế toán là công việc kiểm soát thường xuyên hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, như vậy cuối kỳ (Tháng; Quý; Năm) kế toán có cần làm những công việc gì để có được những báo cáo gửi cho Ban Tổng giám đốc cũng như cho Cơ quan chức năng?.

Trả lời: Cuối kỳ (Tháng; Quý; Năm) kế toán cần làm những bút toán cuối kỳ, bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí cuối kỳ cũng như khóa sổ các tài khoản để lập được các Báo cáo tài chính cũng như Báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

Vậy bút toán cuối kỳ, bút toán kết chuyển cuối kỳ, khóa sổ cuối kỳ được hiểu như thế nào?

1. Bút toán cuối kỳ (Tháng, Quý, Năm): là những bút toán cuối kỳ kế toán phải thực hiện để ghi vào sổ sách kế toán đầy đủ trước khi lập Báo cáo tài chinh và các báo cáo quản trị.

Vậy bút toán cuối kỳ gồm những bút toán gì?

  • Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, trích khấu hao tài sản cố định
  • Kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định, kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu sổ phụ ngân hàng và xử lý chênh lệch thừa và thiếu.
  • Tập hợp chi phí và tính giá thành (nếu đơn vị có tính giá thành)
  • Trích trước chi phí đã phát sinh trong năm nhưng chưa có đầy đủ hoá đơn chứng từ.
  • Đối chiếu công nợ xem có chênh lệch để điều chỉnh kịp thời, cấn trừ công nơ.
  • Lập dự phòng hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính… Và hoàn nhập dự phòng.
  • Kết chuyển giữa 133 và 3331. (Giữa 2 tài khoản này chỉ có 1 tài khoản có số dư).

2. Bút toán kết chuyển cuối kỳ (Tháng; Quý; Năm): Là những bút toán kết chuyển tài khoản loại 5,6,7,8 vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả kinh doanh lãi hoặc lỗ từ đó xác định thuế TNDN phải nộp và tính được lãi sau thuế.

Vậy bút toán kết chuyển cuối kỳ gồm những bút toán gì?

  • Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu vào tài khoản doanh thu => Sau đó kết chuyển bên có tài khoản doanh thu (511,512,515), thu nhập khác (711) vào tài khoản bên nợ xác định kết quả kinh doanh (TK 911)
  • Và Kết chuyển bên nợ của tài khoản chi phí (632,641,642,635,811, 821) vào tài khoản bên có xác định kết quả kinh doanh (TK911).
  • Loại ra những khoản chi phí không hợp lý để cộng vào thu nhập tính thuế TNDN rồi từ đó xác định số thuế TNDN phải nộp.

 

3. Khoá sổ để lập báo cáo tài chính là gì?

Khoá sổ các tài khoản Loại 1 đến Loại 9 để xác định số dư các tài khoản. Kết hợp với việc các bút toán kết chuyển tài khoản từ loại 5 đến loại 8 vào tài khoản loại 9=> Lập bảng cân đối số phát sinh (Tháng, Quý , Năm)=> Kết hợp sổ chi tiết và sổ cái để Lập báo tài chính và Lập quyết toán thuế (TNDN và TNCN).

Bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về các công việc cuối tháng cần phải làm để được ghi vào sổ trước khi lập các báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị khác. Chúc các bạn học thật tốt.

 

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuận Việt

Dạy thực hành kế toán tổng hợp thực tế

Ms Bình: 0907 958 205

Để lại lời bình

shares