mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Kế Toán Thực hành Thuận Việt gửi các bạn mẫu quyết định tăng lương   CÔNG TY……………….Số: ………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….   QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC…