mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Kế Toán Thực hành Thuận Việt gửi các bạn mẫu quyết định tăng lương

 

CÔNG TY……………….Số: ………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

–  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;

–  Căn cứ Điều lệ Công ty………………………………………………………………………………………………. ;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).
Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

 

Tải mẫu quyết định tại đây :  Mẫu quyết định tăng lương

 

Mợi thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp :

CÔNG TY TNHH DV TV THUN VIT

Chuyên Dch v kế toán, BHXH, thành lp công ty

ĐC: 69/2/2 Đường D2  Phường 25, Qun Bình Thnh, TP.HCM
ĐT: (08) 66.84.81.85  Hotline 0907.958.205
Email: [email protected]

Để lại lời bình

shares