Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và quyết định 15

1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………

nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..

……………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vị:……………………………                                                                                                     Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:…………………….                                                                          (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

.                                                                                       ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

                                        GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN                                                      

 Ngày            tháng           năm 2014             

 

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo………………………….. chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán          Phụ trách bộ phận          Kế toán trưởng           Giám đốc duyệt

(Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)             

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán : giấy đề nghị thanh toán theo QD 48Giấy đề nghị thanh toán tiền theo QD 15

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

chuyên đào tạo học kế toán thực hành, dịch vụ kế toán, bảo hiểm xã hội

ĐT: 08.66848185  – 0907.958.205 (Mrs Bình)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:[email protected]

Fanface:  www.facebook.com/ketoanthuchanhthuanviet

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Để lại lời bình

shares