Hạch toán Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 200

You are here:
Go to Top