mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48 Trung tâm kế toán Thuận Việt giới thiệu mẫu phiếu thu như sau: 1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:   Đơn vi:………..Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)…