Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi được trừ  và không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp theo thông tư Số: 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung về Thuế TNDN Quy định : Các khoản chi được trừ  và không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp   BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ…