hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến từng phần

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến từng phần:   Thuế TNCN phải nộp    =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất TRONG ĐÓ: 1. Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  – Các khoản được miễn thuế-  Các khoản giảm trừ + Tổng thu nhập (…